pcmcia card services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcmcia card services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcmcia card services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcmcia card services.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcmcia card services

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dịch vụ thẻ PCMCIA