milk sickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milk sickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milk sickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milk sickness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milk sickness

    caused by consuming milk from cattle suffering from trembles

    Similar:

    trembles: disease of livestock and especially cattle poisoned by eating certain kinds of snakeroot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).