mile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mile.

Từ điển Anh Việt

 • mile

  /mail/

  * danh từ

  dặm, lý

  nautical mile: dặm biển, hải lý

  cuộc chạy đua một dặm

  miles better

  (thông tục) tốt hơn nhiều lắm

  miles easier

  (thông tục) dễ hơn nhiều lắm

 • mile

  dặm

  geographical m. dặm địa lý

  nautical m. hải lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mile

  * kinh tế

  Hải lý hải quân Anh

  dặm Anh

  dặm hàng không và hàng hải

  hải lý

  * kỹ thuật

  dặm

  đạm

  lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet