machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của machine.

Từ điển Anh Việt

 • machine

  /mə'ʃi:n/

  * danh từ

  máy móc, cơ giới

  người máy; người làm việc như cái máy

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ quan đầu nâo, bộ máy chỉ đạo (của một tổ chức, một đảng phái chính trị)

  xe đạp, xe đạp ba bánh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bơm cứu hoả

  máy thay cảnh (ở sân khấu)

  * tính từ

  (thuộc) máy móc

  machine age: thời đại máy móc

  bằng máy

  machine winding: sự cuốn chỉ (vào ống) bằng máy

  * động từ

  làm bằng máy, dùng máy

 • machine

  máy; cơ cấu; thiết bị; máy công cụ // sử dụng máy

  accounting m. máy kế toán

  analog m. thiết bị tương tự, thiết bị mô hình

  book-keeping m. máy kế toán

  calculating m. máy tính, máy kế toán

  card punching m. máy đục bìa

  chess playing m. máy chơi cờ

  clerical m. máy để bàn (giấy), máy kế toán

  coin counting m. máy tính tiền tự động

  data processing m. máy xử lý các số liệu

  determinate m. máy xác định

  digital m. máy tính chữ số

  duplex calculating m. máy tính hai lần

  intelligent m. máy thông minh

  jet m. động cơ phản lực

  logic(al) m. may lôgic

  Markovian m. may Máckôp

  parallel m. máy tác động song song

  sampling m. nguồn số ngẫu nhiên

  serial m. máy tác động nối tiếp

  sound m. máy đã sửa chữa

  synchoronous m. máy đồng bộ

  tabulating m. máy lập bảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • machine

  any mechanical or electrical device that transmits or modifies energy to perform or assist in the performance of human tasks

  an efficient person

  the boxer was a magnificent fighting machine

  an intricate organization that accomplishes its goals efficiently

  the war machine

  a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point

  Synonyms: simple machine

  a group that controls the activities of a political party

  he was endorsed by the Democratic machine

  Synonyms: political machine

  turn, shape, mold, or otherwise finish by machinery

  make by machinery

  The Americans were machining while others still hand-made cars

  Similar:

  car: a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal combustion engine

  he needs a car to get to work

  Synonyms: auto, automobile, motorcar