linear parameters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear parameters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear parameters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear parameters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear parameters

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ thông số tuyến tính