linear distortion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear distortion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear distortion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear distortion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear distortion

    * kỹ thuật

    sự méo tuyến tính

    hóa học & vật liệu:

    méo tuyến tính