linear dimensions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear dimensions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear dimensions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear dimensions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear dimensions

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kích thước thẳng