limn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limn.

Từ điển Anh Việt

 • limn

  /lim/

  * ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) vẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • limn

  Similar:

  delineate: trace the shape of

  Synonyms: outline

  portray: make a portrait of

  Goya wanted to portray his mistress, the Duchess of Alba

  Synonyms: depict