limnologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnologist.

Từ điển Anh Việt

  • limnologist

    /lim'nɔlədʤi/

    * danh từ

    nhà nghiên về h

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limnologist

    a specialist in the study of freshwater ponds and lakes