limnic peat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnic peat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnic peat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnic peat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limnic peat

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    than bùn ao hồ