limnophilous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnophilous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnophilous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnophilous.

Từ điển Anh Việt

  • limnophilous

    * tính từ

    ưa đầm hồ