limnologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limnologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limnologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limnologic.

Từ điển Anh Việt

  • limnologic

    /,limnə'lɔdʤik/ (limnological) /,limnə'lɔdʤikəl/

    * tính từ

    (thuộc) khoa nghiên cứu về h