limestone of sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone of sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone of sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone of sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone of sand

    * kỹ thuật

    phụ gia cát

    sự lẫn cát

    sự pha cát