limestone deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone deposit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trầm tích đá vôi