limestone of clay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone of clay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone of clay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone of clay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone of clay

    * kỹ thuật

    phụ gia sét

    sự lẫn sét

    sự pha sét