limestone of high carbonate content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limestone of high carbonate content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limestone of high carbonate content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limestone of high carbonate content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limestone of high carbonate content

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá vôi chất lượng cao