golf stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf stroke.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf stroke

    the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it

    Synonyms: golf shot, swing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).