golf-jacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf-jacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf-jacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf-jacket.

Từ điển Anh Việt

  • golf-jacket

    * danh từ

    áo mặc chới gôn