golf glove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf glove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf glove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf glove.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf glove

    a glove worn by golfers to give a firm grip on the handle of the golf club

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).