golf links nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf links nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf links giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf links.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf links

    Similar:

    links: a golf course that is built on sandy ground near a shore

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).