golf shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf shot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf shot

    Similar:

    golf stroke: the act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it

    Synonyms: swing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).