golf player nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf player nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf player giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf player.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf player

    Similar:

    golfer: someone who plays the game of golf

    Synonyms: linksman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).