golf course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf course.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golf course

    course consisting of a large landscaped area for playing golf

    Synonyms: links course

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).