golf-court nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf-court nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf-court giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf-court.

Từ điển Anh Việt

  • golf-court

    * danh từ

    sân gôn