golf-course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golf-course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golf-course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golf-course.

Từ điển Anh Việt

  • golf-course

    * danh từ, pl

    bãi chơi gôn