gang mold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gang mold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gang mold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gang mold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gang mold

    * kỹ thuật

    khuôn bộ

    xây dựng:

    khuôn nhiều nhánh