gangway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gangway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gangway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gangway.

Từ điển Anh Việt

 • gangway

  /'gæɳwei/

  * danh từ

  lối đi giữa các hàng ghế

  lối đi chéo dẫn đến các hàng ghế sau (nghị viện Anh)

  (hàng hải) cầu tàu

  (hàng hải) đường từ mũi tàu đến lái (trên sân tàu)

  above gangway

  dính líu chặt chẽ với chính sách của đảng mình

  below gangway

  ít dính líu với chính sách của đảng mình

  * thán từ

  tránh ra cho tôi nhờ một tí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gangway

  * kinh tế

  cầu tàu

  cầu thang bên sườn tàu

  cửa thành tàu

  đường cái

  lối ra vào

  * kỹ thuật

  cầu công tác

  chỗ nối toa

  giàn giáo

  hành lang

  lò dọc

  lò dọc vỉa

  lò nối vỉa

  lối đi

  lối đi dọc

  sàn công tác

  sàn thao tác

  sàn thi công

  ván cầu

  xây dựng:

  cầu thao tác

  máng chuyển gỗ

  giao thông & vận tải:

  cầu trên tàu

  hóa học & vật liệu:

  nối vỉa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gangway

  a temporary passageway of planks (as over mud on a building site)

  Similar:

  gangplank: a temporary bridge for getting on and off a vessel at dockside

  Synonyms: gangboard

  aisle: passageway between seating areas as in an auditorium or passenger vehicle or between areas of shelves of goods as in stores