aisle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aisle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aisle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aisle.

Từ điển Anh Việt

 • aisle

  /ail/

  * danh từ

  cánh, gian bên (trong giáo đường)

  lối đi giữa các dãy ghế (trong nhà thờ, ở rạp hát, xe lửa, xe buýt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aisle

  * kỹ thuật

  cánh bên

  đường thông

  hành lang

  lối di

  lối đi

  mái hiên

  sự đi qua

  xây dựng:

  cánh, gian bên (giáo đường)

  gian bên

  cơ khí & công trình:

  gian (xưởng máy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aisle

  a long narrow passage (as in a cave or woods)

  passageway between seating areas as in an auditorium or passenger vehicle or between areas of shelves of goods as in stores

  Synonyms: gangway

  part of a church divided laterally from the nave proper by rows of pillars or columns