aisle wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aisle wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aisle wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aisle wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aisle wall

    * kỹ thuật

    tường cánh

    xây dựng:

    tường cách