gangboss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gangboss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gangboss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gangboss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gangboss

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trưởng kíp thợ