fat cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fat cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fat cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fat cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fat cell

    * kinh tế

    tế bào mỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet