fattism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fattism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fattism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fattism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fattism

    discrimination against people who are overweight

    Synonyms: fatism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).