adipose cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose cell

    * kinh tế

    tế bào mỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adipose cell

    Similar:

    fat cell: cells composed of fat