adipose tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose tissue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adipose tissue

  * kinh tế

  mô mỡ

  * kỹ thuật

  y học:

  mô mỡ, mô sởi liên kết tập hợp thành những khối tế bào mỡ, tạo thành một lớp dày ở dưới da

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adipose tissue

  a kind of body tissue containing stored fat that serves as a source of energy; it also cushions and insulates vital organs

  fatty tissue protected them from the severe cold

  Synonyms: fat, fatty tissue