adipose tumor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose tumor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose tumor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose tumor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adipose tumor

    Similar:

    lipoma: a tumor consisting of fatty tissue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).