adipose sacoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose sacoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose sacoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose sacoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose sacoma

    * kỹ thuật

    y học:

    sacôm mỡ