adipose infiltration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose infiltration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose infiltration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose infiltration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose infiltration

    * kỹ thuật

    y học:

    sự thâm nhiễm mỡ