adipose layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose layer

    * kinh tế

    lớp mỡ