adipose fin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose fin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose fin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose fin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose fin

    * kinh tế

    vây không tia

    vây mỡ