adipose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose.

Từ điển Anh Việt

 • adipose

  /'ædipous/

  * danh từ

  mỡ động vật

  * tính từ

  béo, có mỡ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adipose

  * kinh tế

  mỡ động vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adipose

  composed of animal fat

  adipose tissue constitutes the fat of meat