adiposeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiposeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiposeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiposeness.

Từ điển Anh Việt

 • adiposeness

  xem adipose

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adiposeness

  Similar:

  adiposity: having the property of containing fat

  he recommended exercise to reduce my adiposity

  Synonyms: fattiness