adipose ligament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipose ligament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipose ligament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipose ligament.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipose ligament

    * kỹ thuật

    y học:

    dây chằng mỡ lớp gối