earth science information centre (usgs) (esic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth science information centre (usgs) (esic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth science information centre (usgs) (esic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth science information centre (usgs) (esic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth science information centre (usgs) (esic)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Trung tâm Thông tin Khoa học trái đất (USGS)