earth resources observation satellite (eros) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth resources observation satellite (eros) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth resources observation satellite (eros) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth resources observation satellite (eros).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth resources observation satellite (eros)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh quan sát tài nguyên trái đất