earth pressure against bracing in cuts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth pressure against bracing in cuts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth pressure against bracing in cuts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth pressure against bracing in cuts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth pressure against bracing in cuts

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    áp lực đất lên tường vây hố đào