earth observations commercial applications program (eocap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth observations commercial applications program (eocap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth observations commercial applications program (eocap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth observations commercial applications program (eocap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth observations commercial applications program (eocap)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chương trình ứng dụng thương mại quan sát trái đất