earth digging and hauling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth digging and hauling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth digging and hauling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth digging and hauling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth digging and hauling machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy chuyên đào đất