date terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

date terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm date terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của date terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • date terms

    * kinh tế

    điều kiện về ngày tháng