date-stamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

date-stamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm date-stamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của date-stamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • date-stamp

    * kỹ thuật

    nhật ấn