content of fossil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

content of fossil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm content of fossil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của content of fossil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • content of fossil

    * kỹ thuật

    lượng chứa hóa đá